ΤΟ ΚΩΛΥΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Ποιες είναι οι περιστάσεις που συγκροτούν το κώλυμα αυτό, ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν είναι επιτρεπτή μία σχέση επαγγελματική, οικονομική, συγγενική κ.ά, μεταξύ του διαμεσολαβητη και των νομικών παραστατών ή αυτού και των μερών μιας διαφοράς ή και των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία; Ποιες είναι οι δυνατότητες των μερών και του διαμεσολαβητή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ένα τέτοιο κώλυμα; Θίγεται η εκτελεστότητα της τελικής συμφωνίας (πρακτικού διαμεσολάβησης) σε περίπτωση τέτοιου κωλύματος; Τα παραπάνω είναι ορισμένα απο τα ζητήματα που θίγει το παρόν κείμενο, με βάση τα θεωρητικά συμπεράσματα της γράφουσας σε συνδυασμό με μία επισκόπηση νομοθεσίας, θεωρίας και διεθνούς πρακτικής εφαρμογής.

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Α) Έννοια και οφέλη

 

Η απογραφή κληρονομίας είναι μία διαδικασία η οποία προτείνεται στις παρακάτω δύο βασικές περιπτώσεις: 1) όταν το ύψος των χρεών ή ακόμα και η ύπαρξη των χρεών του κληρονομούμενου ή των περιουσιακών στοιχείων που αφήνει ως κληρονομία (κινητά, ακίνητα κλπ) δεν είναι γνωστά στους κληρονόμους του, ή όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι χρέη ήδη γεννημένα προ του θανάτου του κληρονομούμενου ενδέχεται να βεβαιωθούν ή να καταστούν επιδιώξιμα στο μέλλον σε βάρος των κληρονόμων του, γεγονός όχι ιδιαίτερα σπάνιο, ιδίως μάλιστα στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο που περιήλθε η περιουσία στον κληρονόμο το χρέος βρισκόταν υπο δικαστική αμφισβήτηση, ή 2) όταν τα χρέη του αποθανόντος είναι μεν γνωστά και έχουν καταστεί επιδιώξιμα ή/και βεβαιωμένα στο όνομά του αλλά δεν υπερβαίνουν την καθαρή αξία του ενεργητικού της κληρονομίας.

Αυτό που επιτυγχάνεται με την διαδικασία της απογραφής σε συνδυασμό με την διαδικασία της δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομιαίας περιουσίας που θα αναπτυχθεί παρακάτω, είναι ότι αποχωρίζεται η ατομική περιουσία του κληρονόμου, δηλαδή η περιουσία που αυτός κατείχε πριν καταστεί κληρονόμος, απο αυτήν που κληρονομεί. Υπάρχει δηλαδή απόκλιση απο τον γενικό κανόνα του κληρονομικού δικαίου, σύμφωνα με τον οποίο μετά το χρόνο περιέλευσης της κληρονομίας στον κληρονόμο, συνενώνεται η ατομική περιουσία του τελευταίου με αυτήν που αποκτά λόγω κληρονομίας.  Τουτέστιν, ο κληρονόμος, αν προβεί σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, θα ευθύνεται περιορισμένα για τα χρέη της κληρονομίας, δηλαδή μέχρι το ύψος της καθαρής αξίας του ενεργητικού της κληρονομιαίας περιουσίας, αφού λοιπόν αφαιρεθεί το παθητικό (χρέη). Δεν θα ευθύνεται συνεπώς και με την ατομική του περιουσία, η οποία παραμένει στην κατοχή του και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν απο αυτήν οι δανειστές του αποθανόντος επισπεύδοντας αναγκαστική εκτέλεση. Αν το ενεργητικό της κληρονομίας δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών του αποθανόντος, ο κληρονόμος που έχει προβεί σε απογραφή μπορεί να επικαλεστεί την ένσταση ανεπάρκειας του ενεργητικού της κληρονομιαίας περιουσίας και άρα την περιορισμένη μέχρι το ύψος του ενεργητικού της κληρονομιαίας περιουσίας ευθύνης του.

Πέραν τούτων, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι μπορεί κάποιος να παραιτηθεί απο το ευεργέτημα απογραφής και αυτό γίνεται είτε ρητά είτε σιωπηρά, δηλαδή μέσα απο υλικές πράξεις του (π.χ δωρεά κληρονομιαίων στοιχείων). Αυτό όμως θα σημαίνει ότι θα ευθύνεται στην περίπτωση αυτή και με την ατομική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομίας. 

 

 

Β) Η διαδικασία αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής  (προθεσμία, αρμόδιο δικαστήριο, ορισμός εκτιμητών-πραγματογνωμόνων)

 

Αρχικά, οι κληρονόμοι, μέσα σε ένα τετράμηνο απο την επαγωγή, δηλαδή είτε απο το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου ή απο το χρόνο που περιερχέται σε αυτούς η κληρονομία (όπως π.χ. μετά απο αποποίηση προηγούμενων τάξεων συγγενών κλπ), οφείλουν να ελέγξουν την αξία του ενεργητικού που πρόκειται να κληρονομήσουν καθώς και το αν ο αποθανών είχε χρέη. Μόλις διαπιστώσουν τα ως άνω δεδομένα και στο πλαίσιο της στάθμισης για το ποια είναι η προσφορότερη και συμφερότερη επιλογή ώστε να αποκομίσουν το μέγιστο όφειλος, έχουν τις εξής δυνατότητες: α) να αποποιηθούν τα χρέη το οποίο συνεπάγεται παράλληλα και αποποίηση του ενεργητικού της περιουσίας καθώς δεν νοείται μερική αποποίηση ούτε και μερική αποδοχή της κληρονοίας ως προς το ενεργητικό μόνο της περιουσίας, ή β) να την αποδεχθούν εξ ολοκλήρου μαζί με όλα τα χρέη της, ή γ) να αποδεχθούν την περιουσία με το ευεργέτημα της απογραφής. Αν επιλέξουν τη λύση της αποποίησης ή τη λύση της αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής, οφείλουν μέσα στο τετράμηνο απο την επαγωγή, όπως προεκτέθηκε, να προβούν σε σχετική δήλωση στον Γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, δηλαδή του τόπου της τελευταίας εν ζωή διαμονής του αποθανόντος. 

Μετά την εμπρόθεσμη δήλωση της αποποίησης στο Ειρηνοδικείου, τελειώνουν οι ενέργειες του κληρονόμου που επιθυμεί να αποποιηθεί. Ωστόσο, στην άλλη περίπτωση, αυτή της αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής, ο κληρονόμος, απο μόνος του ή απο κοινού με τους λοιπούς συγκληρονόμους του, οφείλει να καταθέσει στο Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα πράγματα που πρόκειται να απογραφούν, μέσα σε επιπλέον τέσσερις μήνες απο το χρόνο κατά τον οποίο προέβη στην δήλωση αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου (Άρθρα 1902-1903 ΑΚ), αίτηση για διορισμό ενός συμβολαιογράφου και δύο πραγματογνωμόνων-εκτιμητών της επιλογής του, ή εφόσον αιτούντες την απογραφή είναι περισσότεροι του ενός συγκληρονόμοι, τότε τα πρόσωπα των εκτιμητών πρέπει να είναι κοινής επιλογής όλων. Ακολούθως, ορίζεται δικάσιμος για την εξέταση της εν λόγω αίτησης και εκδίδεται απόφαση που επικυρώνει την επιλογή του κληρονόμου ή των κληρονόμων για τους εκτιμητές-πραγματογνώμονες οι οποίοι θα προβούν στην έκθεση απογραφής όλης της κληρονομιαίας περιουσίας, δηλαδή στην καταγραφή όλων των αντικειμένων, αξιογράφων, μετρητών, τραπεζικών θυρίδων, κινητών και ακινήτων στοιχείων καθώς και όλων των χρεών του αποθανόντος και την ακριβή εκτίμηση της αξίας τους. Την εν θέματι έκθεση συντάσσει ο συμβολαιογράφος σε συνεργασία με τον δικηγόρο των κληρονόμων και τους εκτιμητές που διορίστηκαν απο το δικαστήριο οι οποίοι την συνυπογράφουν και εν συνεχεία κατατίθεται στο Ειρηνοδικείο του τόπου κληρονομίας. Είθισται ως εκτιμητές οι κληρονόμοι να προτείνουν στην αίτηση αυτή λογιστές και μηχανικούς όταν ιδίως υπάρχουν ακίνητα. Η τετράμηνη αυτή προθεσμία αναστέλλεται όσο βρίσκεται σε εκκρεμότητα η έκδοση απόφασης επί της αίτησης αυτής. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση θανάτου ή αποποίησης κάποιου απο τους διενεργούντες την απογραφή (συμβολαιογράφου ή εκτιμητών), αίτησης αντικατάστασης η οποία ομοίως κατατίθεται στο Ειρηνοδικείο που αποφάσισε για τους αρχικούς πραγματογνώμονες της απογραφής. Κάθε κληρονόμος ευθύνεται για την ακρίβεια των κληρονομιαίων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση απογραφής και μπορεί ακόμα και να χάσει το ευεργέτημα σε περίπτωση δόλιας ανακριβούς απογραφής (Άρθρο 1911 αρ. 2 ΑΚ), ενώ σε περίπτωση αμελούς ανακριβούς απογραφής δεν εκπίπτει απο το ευεργέτημα, αλλά ευθύνεται για την ανόρθωση της ζημίας που έχουν υποστεί οι δανειστές της κληρονομίας γι' αυτό τον λόγο.

 

 

Γ) Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και να καταστεί οικονομικά εκμεταλλεύσιμη η κληρονομιαία περιουσία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής; 

 

Μετά την κατάθεση της έκθεσης απογραφής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, συντάσσεται συμβόλαιο αποδοχής κληρονομίας απο τον συμβολαιογράφο. Μετέπειτα, οι κληρονόμοι που αποδέχθηκαν με το ευεργέτημα της απογραφής, συλλογικά ή μεμονωμένα ή οποιοσδήποτε δανειστής της κληρονομίας (τραπεζικά ιδρύματα, δημόσιο, τρίτοι κλπ) και όχι δανειστής του κληρονόμου για απαιτήσεις δηλαδή που προέκυψαν χωριστά απο την κληρονομία και πριν απο αυτήν, μπορούν να ζητήσουν τη δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας (Άρθρο 814 ΚΠολΔ). Η δικαστική εκκαθάριση πραγματοποιείται μετά απο αίτηση κάποιου απο τα ως άνω πρόσωπα, η οποία υποβάλλεται στο δικαστήριο της κληρονομίας, του δικαστηρίου δηλαδή όπου κατατέθηκε η αίτηση απογραφής και διορισμού πραγματογνωμόνων και μετέπειτα κατατέθηκε και η έκθεση απογραφής, όπως αυτή προεκτέθηκε. Με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η παραχώρηση απο τους κληρονόμους της κληρονομικής περιουσίας προς τους δανειστές της κληρονομίας, ο καθορισμός του τρόπου ικανοποίησης των δανειστών εφόσον είναι πολλοί και ο αποχωρισμός της ατομικής περιουσίας των κληρονόμων απο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κληρονομίας ώστε να αποτελέσουν χωριστή ομάδα περιουσίας και να απαλλαγούν απο τις υποχρεώσεις αυτές.

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι αν οι κληρονόμοι θελήσουν να αξιοποιήσουν τα κινητά στοιχεία (χρεόγραφα, ομόλογα, μετοχές κλπ) ή ακίνητα στοιχεία που κληρονόμησαν μεταβιβάζοντάς τα και εισπράττοντας κάποιο αντίτιμο πριν την πραγματοποίηση της εκκαθάρισης της κληρονομίας και της τακτοποίησης των χρεών αυτής, δεν μπορούν να προβούν σε καμία μεταβίβαση αυτών αν δεν λάβουν προηγοημένως  'άδεια διάθεσης κληρονομιαίων' (Άρθρο 818 ΚΠολΔ) απο το δικαστήριο του τόπου κληρονομίας. Στην εξέταση της αίτησης για χορήγηση τέτοιας άδειας, ο δικαστής κρίνει αν επιβάλλεται ή όχι η διάθεση των αντικειμένων της κληρονομίας και εφόσον κρίνει ότι αυτή επιβάλλεται μπορεί να ορίσει και τους όρους με τους οποίους πρέπει να γίνει (Άρθρα 614, 1036, 1037 παρ. 2, 1937, 2009, 2010 ΑΚ) καθώς και να ορίσει τον προσφορότερο τρόπο για τη διάθεση αυτή (π.χ με εκούσιο πλειστηριασμό ή στην περίπτωση που έχει βρεθεί συγκεκριμένος αγοραστής με εξώδικη συμφωνία ή ελεύθερη εκποίηση στην οποία το δικαστήριο θα ορίσει ένα ελάχιστο τίμημα (βλ. ΑΠ 531/1995, ΝοΒ 44/1996, 988 επ.). Οποιαδήποτε μεταβίβαση (αγορά ή δωρεά) πραγματοποιηθεί χωρίς την ως άνω άδεια του δικαστηρίου ή κατά παράβαση των όρων που έθεσε η απόφαση επί αυτής, θα είναι άκυρη.

Μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της κληρονομίας με την ικανοποίηση όλων των δανειστών του αποθανόντος εφόσον παραμείνει ενεργητικό, τότε αυτό ανήκει στον εξ απογραφής κληρονόμο. 

 

Ευγνωσία Παπαδοπούλου

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Έννοια 'τύπου' στο αστικό αδίκημα των δυσφημιστικών διαδόσεων, διάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, πλατφόρμες δικτύωσης (π.χ twitter (τουίτερ)),  προσβολή προσωπικότητας, τρόποι τέλεσης του αδικήματος, σκοπός εξύβρισης, σύγκρουση με ελευθερία τύπου και δικαίωμα στην ενημέρωση του κοινού, εξωδικαστικό αίτημα επανόρθωσης μέσω πδ 100/2000, διαμεσολάβηση, έκφραση συγγνώμης, αιτήματα αγωγής, χρηματική αποζημίωση, αποκατάσταση με δημοσίευμα,  ενδεικτική περιπτωσιολογία απο επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις.

Ζητήματα απο την μετατροπή της αρχικής χρήσης κατοικίας με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb)

Στο παρόν κείμενο αναπτύσσονται απο τη σκοπιά του εμπράγματου δικαίου και συγκεκριμένα του δικαίου της οριζόντιας ιδιοκτησίας και οροφοκτησίας, οι νομικές περιπλοκές που δημιουργούνται απο το σύγχρονο φαινόμενο της αυθαίρετης και μονομερούς μετατροπής της αρχικής χρήσης μίας κατοικίας απο οικιστική σε επαγγελματική ή μη επαγγελματική χρήση λόγω βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πλατφόρμα μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων, επονομαζόμενη " Airbnb". Επίσης , πραγματεύεται το πώς αυτές μπορούν να εξομαλυνθούν προς το συμφέρον του εκάστοτε ιδιοκτήτη που επιθυμεί τη μετατροπή χρήσης όσο και προς το συμφέρον των συνιδιοκτητών της οικοδομής.

Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες της Ε.Ε.

Ο Κανονισμός 655/2014 αφορά τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και έχει άμεση ισχύ στη χώρα μας ήδη απο το έτος 2017 καθώς και σε επιπλέον 25 κράτη μέλη της Ε.Ε (με εξαίρεση τη Δανία και το Η.Β.). Ο εν λόγω Κανονισμός δύναται να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αλλά και του υψηλού κόστους που είχε, μέχρι το χρόνο έκδοσής του, η έκδοση διαταγών δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων σε διασυνοριακές υποθέσεις καθώς και στη δυσχέρεια πρόσβασης σε πληροφορίες αναφορικά με τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών. Κατά συνέπεια, διευκολύνει την ανάκτηση ανεξόφλητων οφειλών, οι οποίες έχουν διογκωθεί ιδίως τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την ικανοποίηση των δανειστών ακόμα δυσκολότερη, μεταξύ άλλων, και ένεκα της συνεχούς διαρροής κεφαλαίων φυσικών και νομικών προσώπων σε κράτη μέλη με περισσότερο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Πλέον λοιπόν, οι ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας και τα τραπεζικά απόρρητα που αυτές θέτουν σε περιπτώσεις επικείμενης εκτέλεσης, παύουν να αποτελούν εμπόδιο για πιστωτές που προέρχονται απο άλλα κράτη μέλη καθώς η διαδικασία έχει γίνει πλέον ενιαία για τα κράτη που εφαρμόζουν τον Κανονισμό.

Νομική φύση και πλεονεκτήματα της διαταγής δέσμευσης

Η νομική φύση του νομικού αυτού εργαλείου είναι αυτή του ασφαλιστικού μέτρου και ειδικότερα, της συντηρητικής κατάσχεσης του ελληνικού δικονομικού δικαίου και ενσωματώνεται σε αυτό ως αυτόνομο ασφαλιστικό μέτρο, συγκεκριμένα στο άρθρο 738 Α ΚΠολΔ. Συνεπώς, με τη λήψη του μέτρου αυτού, διασφαλίζεται η επικείμενη αναγκαστική εκτέλεση, καθώς διατηρείται η νομική και πραγματική κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη, δεδομένου ότι απαγορεύεται η διάθεση της κατασχεθείσας απαίτησης τόσο απο την πλευρά του πιστωτικού ιδρύματος όσο και απο την πλευρά του οφειλέτη.

 

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται

Ο Κανονισμός έχει εφαρμογή όταν το δικαστήριο όπου κατατίθεται η αίτηση για τη δέσμευση, η κατοικία του οφειλέτη και ο τραπεζικός λογαριασμός του δεν βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος. Απλούστερα, όταν ο τραπεζικός λογαριασμός του οφειλέτη βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος απο αυτό της κατοικίας του πιστωτή, υπο τη βασική προϋπόθεση ότι τόσο ο τραπεζικός λογαριασμός όσο και η κατοικία του πιστωτή θα πρέπει να βρίσκονται σε κράτος μέλος όπου έχει εφαρμογή ο Κανονισμός (Άρθρο 3). Λόγου χάρη, όταν ο πιστωτής και ο οφειλέτης είναι Έλληνες, αλλά οι τραπεζικοί λογαριασμοί του οφειλέτη βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, π.χ στη Βουλγαρία. Στοιχεία που δημιουργούν ενδείξεις ότι υφίστανται λογαριασμοί σε άλλα κράτη μέλη είναι για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο οφειλέτης έχει συνήθη διαμονή στο εκάστοτε κράτος μέλος, ή ότι ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι εργάζεται στο κράτος αυτό ή ότι διαθέτει περιουσία καθώς και άλλες ενδείξεις οι οποίες πρέπει να αναγράφονται σε ειδικό πεδίο στην αίτηση για τη διαταγή δέσμευσης. 

 

Διαδικασία

Η διαδικασία έκδοσης έχει τυπικό και έγγραφο χαρακτήρα και βασίζεται σε τυποποιημένο έντυπο αίτησης έτσι ώστε να διευκολύνεται η μετάφρασή του απο το δικαστήριο που αναλαμβάνει την έκδοση της διαταγής, μέσα σε 5-10 εργάσιμες  ημέρες απο την κατάθεση της αίτησης. Στη συνέχεια, η εκδοθείσα διαταγή διαβιβάζεται με επιμέλεια του δικαστηρίου κατά το ελληνικό δικονομικό δίκαιο, στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, η οποία με τη σειρά της κοινοποιεί αυτήν σε μία ή περισσότερες τράπεζες, οι οποίες μεριμνούν για τη δέσμευση των χρημάτων και την υποβολή δήλωσης εντός τριών εργασίμων ημερών απο την παραλαβή της αναφορικά με τα δεσμευθέντα χρηματικά ποσά. Αν η διαταγή δέσμευσης εκδοθεί στην Ελλάδα και εφόσον ο οφειλέτης κατοικεί στην Ελλάδα, κοινοποιείται απο τον πιστωτή στον οφειλέτη μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες απο την (καταφατική) δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος. 

Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται η ύπαρξη εκτελεστού τίτλου υπο τη μορφή δικαστικής απόφασης ή άλλου δημόσιου εγγράφου, εντούτοις, θα πρέπει να αποδεικνύεται το εκκαθαρισμένο και βέβαιο της απαίτησης δια εγγράφων καθώς επίσης και το στοιχείο του κινδύνου της ικανοποίησης του πιστωτή λόγω απόκρυψης ή απομείωσης της περιουσίας του οφειλέτη. Περαιτέρω, δεν αποκλείεται απο το κείμενο του Κανονισμού η προηγούμενη ακρόαση του οφειλέτη απο τον αρμόδιο για την έκδοση της διαταγής δικαστή, εφόσον δεν επαρκούν οι διαθέσιμες πληροφορίες και τα σχετικά αποδεικτικά μέσα και μόνο αν δεν αυξάνεται ο κίνδυνις να καταστεί αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η ικανοποίηση της απαίτησης. Ωστόσο, συνάγεται απο το πνεύμα του κοινοτικού νομοθέτη ότι θα πρέπει η προηγούμενη ακρόαση πρέπει να είναι κατά το δυνατό περιορισμένη, καθώς ο Κανονισμός αποσκοπεί στον αιφνιδιασμό του οφειλέτη. Το ποσό υπο δέσμευση εκτός απο το κεφάλαιο, συμπεριλαμβάνει τόκους και έξοδα (επιδόσεων, δικηγορικής αμοιβής κλπ) εφόσον αυτά βαρύνουν τον οφειλέτη. 

Δεν απαιτείται επίσης η αναγραφή και η απόδειξη στοιχείων όπως οι διευθύνσεις ή οι επωνυμίες των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι διατηρούνται καταθέσεις του οφειλέτη ή οι τραπεζικοί αριθμοί IBAN/ΒΙC των τραπεζικών λογαριασμών των οποίων ζητείται η δέσμευση, διότι υπάρχει η δυνατότητα να εξευρεθούν μέσω μίας διαδικασίας η οποία καλείται 'αίτημα συλλογής στοιχείων΄ (Άρθρο 14). Σε αντίθεση όμως με το αίτημα δέσμευσης λογαριασμών, το αίτημα συλλογής στοιχείων μπορεί να διαταχθεί μόνο εφόσον υπάρχει εκτελεστή δικαστική απόφαση, εκτελεστός δικαστικός συμβιβασμός ή εκτελεστό δημόσιο έγγραφο. Εφόσον λείπει η εκτελεστότητα της δικαστικής απόφασης ή των ισοδύναμων τίτλων, θα πρέπει το υπο δέσμευση ποσό να είναι σημαντικό και να υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που να τεκμηριώνουν ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη και ιδίως πραγματικός κίνδυνος ότι θα εμποδιστεί ή θα καταστεί σημαντικά δυσκολότερη η επακόλουθη εκτέλεση της απαίτησης. Ενδέχεται επίσης, στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο να ζητήσει απο το δανειστή να παράσχει εγγύηση για ποσό επαρκές. 

Η αίτηση για τη διαταγή δέσμευσης προϋποθέτει καταβολή ενός τέλους το οποίο ορίζεται σε 4/1000 επί της απαίτησης το οποίο βαρύνει τον οφειλέτη, ενώ για το αίτημα συλλογής στοιχείων επιβάλλεται δυνητικά, εφόσον κριθεί απαραίτητο απο το δικαστή, επιπλέον τέλος. Αρμοδιότητα για την έκδοση της διαταγής δέσμευσης έχουν τα Ειρηνοδικεία, ή τα Πρωτοδικεία, αναλόγως του ύψους της απαίτησης, η αίτηση για τη διαταγή δέσμευσης συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα και τη μετάφραση τόσο της αίτησης όσο και των συνοδευτικών εγγράφων στη γλώσσα του κράτους μέλους προορισμού (εκτέλεσης) αναλαμβάνουν τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης (άρθρο 23 παρ. 4). 

 

Ευγνωσία Παπαδοπούλου

Τιτλοποίηση απαιτήσεων

Στο παρόν άρθρο παρατίθενται ορισμένα απο τα πλείστα ζητήματα αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τις εταιρίες διαχείρισης και απόκτησης απαιτήσεων, κατα το κοινώς λεγόμενον στην αγγλική ορολογία, funds. Επιπλέον, αναπτύσσεται συνοπτικά, το είδος των υπο εκχώρηση απαιτήσεων και οι διαφορές μεταξύ ανάθεσης προς διαχείριση και μεταβίβασης (πώλησης) καθώς και το νομικό οπλοστάσιο του δανειολήπτη απέναντι στη διαδικασία τιτλοποίησης των δανείων του. Τέλος, παρατίθενται νομικοί προβληματισμοί της γράφουσας καθώς και της νομικής κοινότητας, αναφορικά με τα δικαιώματα των δανειοληπτών ως προς ορισμένες απο τις θιγόμενες στο παρόν άρθρο εκφάνσεις του μηχανισμού της τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Το σύμφωνο συμβίωσης

To παρόν άρθρο πραγματεύεται ζητήματα όπως το ποια μπορούν να είναι τα συμβαλλόμενα μέρη στο σύμφωνο, προϋποθέσεις ισχύος, ρύθμιση προσωπικών σχέσεων (επώνυμο συμβιούντων και τέκνων), ρύθμιση γονικής μέριμνας, λοιπές επιμέρους προσωπικές σχέσεις, περιουσιακές σχέσεις, κληρονομικά δικαιώματα, λύση συμφώνου και ορισμένα επιμέρους ζητήματα στις σχέσεις των μερών με το Δημόσιο.

To νέο συναινετικό διαζύγιο

Τί αλλάζει το νέο νομοθέτημα Ν.4509/2017 ως προς το διαδικαστικό πλαίσιο, την ελάχιστη διάρκεια του γάμου πριν τη συναινετική λύση, την περίπτωση μεταμέλειας για τη διάζευξη και τη συμφωνία περί επιμέλειας, επικοινωνίας, διατροφής των ανηλίκων τέκνων.

Δικαιώματα ακουσίως νοσηλευόμενων

Ακούσια νοσηλεία: Βασικός οδηγός ( Προϋποθέσεις εισαγωγής, ποια πρόσωπα μπορούν να την αιτηθούν, ποια είναι η ακολουθούμενη διαδικασία, τα δικαιώματα των ασθενών-ακουσίως νοσηλευόμενων, τα ένδικα μέσα των ακουσίως νοσηλευόμενων κατά της απόφασης που διατάσσει τη νοσηλεία, διακοπή και τυχόν παράταση αυτής ).

Διαμεσολάβηση και διεθνής απαγωγή

Η διαμεσολάβηση ως τρόπος εναλλακτικής επίλυσης διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών, σε ζητήματα  όπως π.χ επιμέλεια, επικοινωνία, διατροφή τέκνου, επιστροφή τέκνου σε περίπτωση διεθνούς απαγωγής, ζητήματα ανατροφής, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου και τρόποι διεξαγωγής της.

Διαμεσολάβηση

Τί είναι η διαμεσολάβηση, ποια είναι τα πλεονεκτήματά της, ο ρόλος του διαμεσολαβητή και οι δεξιότητες που πρέπει να έχει, οι τεχνικές που χρησιμοποιεί, οι δεοντολογικοί κανόνες του διαμεσολαβητή, (ανεξαρτησία, αμεροληψία), τρόποι υπαγωγής στη διαμεσολάβηση, το είδος της υποχρεωτικής προσφυγής της διαμεσολάβησης ως προστάδιο σε ορισμένα είδη διαφορών, τί μπορεί να αποτελέσει περιεχόμενο της συμφωνίας, η διαδικασία της διαμεσολάβησης, εκτέλεση του τελικού συμφωνητικού διαμεσολάβησης).

Αγωγή αποζημίωσης λόγω στέρησης χρήσης

Η μορφή της εν λόγω αγωγής έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα που ανακύπτει όταν απο τη χρήση ενός κοινού (συνηθέστερα κληρονομιαίου) ακινήτου απο τον έναν συγκύριο, ζημιώνεται ο έτερος συγκύριος που δεν διαμένει σε αυτό ή δεν αποκτά καμία ωφέλεια. Αίτημα αυτής είναι η απόδοση της χρηματικής ωφέλειας η οποία αντιστοιχεί στο μερίδιο του ενάγοντος, με βάση τη μισθωτική αξία. Η πρόθεση εκμετάλλευσης του ενάγοντος είναι νομικά αδιάφορη. Δυνατότητα σώρευσης αγωγής αποζημίωσης με νομική βάση την αδικοπραξία λόγω αποβολής απο το ακίνητο και αποκλειστικής χρήσης αυτού.

Αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς

Η μορφή της αγωγής αυτής δίνει λύση στο συνηθέστατο πρόβλημα της παραμέλησης της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής του κληρονόμου. Τί συνιστά ουσιώδη πλάνη σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τη νομική θεωρία. Η πλάνη περί το δίκαιο ή νομική πλάνη και επιλεγμένη περιπτωσιολογία. Κληρονόμος ανήλικος και πλάνη νομίμων εκπροσώπων του (γονέων). Η προθεσμία των 6 μηνών απο τότε που αίρεται η πλάνη. Κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της νομικής πλάνης και την άρση αυτής.

Action for the annulment of fictitious inheritance acceptance

Σύμφωνα με το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα, η αποδοχή κληρονομίας πραγματοποιείται ακόμα και χωρίς τη σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, αυτοδικαίως, απο τη στιγμή που ολοκληρώνεται για έκαστο κληρονόμο το διάστημα τεσσάρων μηνών ‘απο τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο αυτής’.