Φθορές στο μίσθιο: χρόνος παραγραφής της αξίωσης αποζημίωσης (6μηνο, 5ετία, 20ετία)

To παρόν κείμενο πραγματεύεται το ζήτημα του χρόνου παραγραφής της αξίωσης αποζημίωσης του ιδιοκτήτη για φθορές στο μίσθιο απο τον μισθωτή ή τρίτα πρόσωπα σε αστικές και εμπορικές μισθώσεις. Αναπτύσσεται περιπτωσιολογία σύμφωνα με τη θεωρία και τις δικαστικές αποφάσεις καθώς ο χρόνος παραγραφής είναι κατά περίπτωση το εξάμηνο, η πενταετία ή εικοσαετία.

Ζητήματα ευθύνης τρίτου που αποκτά ενυπόθηκο ακίνητο μετά την εγγραφή της υποθήκης

Η παρακάτω ανάλυση προσεγγίζει το ζήτημα της ευθύνης του αποκτώντος την κυριότητα ενός ακινήτου το οποίο ήταν ήδη βεβαρημένο με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης και ο οποίος δεν αποτελεί συμβαλλόμενο πρόσωπο στη σύμβαση δανείου (ως οφειλέτης ή εγγυητής).

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: μία λύση εξωδικαστική, με πολλαπλό κέρδος σε χρόνο και χρήμα

Eξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης με διαμεσολάβηση του Ν.4640/2019-Δεσμευτική ισχύς-Δυνατότητα προς μεταγραφή/καταχώριση στα βιβλία υποθηκών-Γρήγορη διαδικασία, χωρίς γραφειοκρατία και σημαντικά οικονομικότερη έναντι των άλλων μεθόδων εξάλειψης.

Η αύξηση του ενοικίου πριν και μετά τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου σε αστικές και επαγγελματικές μισθώσεις

Στο παρακάτω άρθρο αναλύεται ένα ζήτημα που απασχολεί αρκετούς ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων ιδίως τα τελευταία έτη κατά τα οποία παρατηρούνται ιδιαίτερες διακυμάνσεις στις τιμές των ενοικίων λόγω της αυξημένης ζήτησης για ενοικίαση.

Ειδικότερα, εξετάζεται το ζήτημα της αύξησης του ενοικίου, η νομική αντιμετώπιση του οποίου διαφέρει ανάλογα με το χρονικό στάδιο της μίσθωσης στο οποίο ανακύπτει. Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη που ακολουθεί διακρίνεται σε τρία μέρη: στην αύξηση του ενοικίου κατά το αρχικό στάδιο της σύναψης του μισθωτηρίου συμβολαίου, στο στάδιο της συμφωνηθείσας διάρκειας της μίσθωσης  και στο στάδιο μετά τη λήξη της μίσθωσης. Μεταξύ των επιμέρους ζητημάτων που εξετάζονται είναι οι ρήτρες αναπροσαρμογής στα μισθωτήρια συμβόλαια, η εκ του νόμου (αυτόματη) αναπροσαρμογή καθώς και το πώς μπορεί να διεκδικηθεί το αναπροσαρμοσμένο ποσό ενοικίου όταν ο ενοικιαστής το καθυστερεί ή δεν το πληρώνει.

 

 

Καταδολίευση δανειστών και διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας

Τα τελευταία έτη, αναφύεται με ιδιαίτερη συχνότητα ένα ερώτημα το οποίο καλούμαστε ως δικηγόροι δανειοληπτών και εν γένει οφειλετών να αντιμετωπίσουμε σε συμβουλευτικό ή δικαστηριακό επίπεδο και είναι το εξής: Μπορεί η τράπεζα ή κάποιος άλλος δανειστής να ακυρώσει τη μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου στην οποία προβαίνει ένας οφειλέτης προς τρίτους (συγγενείς ή άλλα πρόσωπα)  σε μία ύστατη προσπάθεια του τελευταίου να ΄γλιτώσει’ τρόπον τινά το περιουσιακό του στοιχείο από τον πλειστηριασμό ;

Eίσοδος κατοικιδίων ζώων σε εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος : Νομοθεσία

Αφορμή για το συγκεκριμένο κείμενο υπήρξε η διαπίστωση ότι δεν είναι λίγοι οι κάτοχοι ζώων συντροφιάς αλλά και οι πολίτες που δεν διαθέτουν τέτοια, οι οποίοι έχουν εσφαλμένη ή ελλιπή πληροφόρηση αναφορικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση και την παραμονή των ζώων συντροφιάς σε εμπορικά καταστήματα και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μπαρ κλπ). Κατ’ αποτέλεσμα παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να δημιουργούνται διενέξεις και διαπληκτισμοί μεταξύ κατόχων κατοικιδίων και ιδιοκτητών καταστημάτων ή μεταξύ κατόχων κατοικιδίων και θαμώνων των καταστημάτων,  λόγω του ότι αγνοούν τη νομοθεσία ή επειδή την ερμηνεύουν κατά το δοκούν.

Παρακάτω, γίνεται μία προσπάθεια διασαφήνισης του ισχύοντος νομικού αυτού πλαισίου.

 

Άκυροι οι όροι που περιορίζουν υπέρμετρα το σκοπό της ασφαλιστικής κάλυψης-ομαδική ασφάλιση δανειοληπτών-τράπεζα δικαιούχος ασφαλιστικής αποζημίωσης

Όροι για περιορισμό ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας σε σύμβαση ομαδικής ασφάλισης δανειοληπτών λόγω μη συμπλήρωσης ιατρικού ερωτηματολογίου από τον ασφαλισμένο -Δικαστική απόφαση με την οποία κρίνονται καταχρηστικοί και άκυροι τέτοιοι όροι (Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 2399/2021, υπο δημοσίευση στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «NOMOS»).

Δικαστική συμπαράσταση

Στο παρακάτω κείμενο αναπτύσσονται ορισμένα βασικά ζητήματα αναφορικά με το θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης που αποτελεί έναν προστατευτικό θεσμό του αστικού δικαίου για τα συμφέροντα των ψυχικά και σωματικά πασχόντων που ένεκα των παθήσεών τους αδυνατούν να εκφράσουν τη βούλησή τους και να αντιληφθούν το περιεχόμενο και τις έννομες συνέπειες των πράξεών τους όσο και για την ασφάλεια των συναλλαγών με τα εν λόγω πρόσωπα. Το υφιστάμενο στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες νομικό καθεστώς, ακολουθεί το μοντέλο λήψης αποφάσεων με υποκατάσταση από άλλο πρόσωπο, δηλαδή η δικαιοπρακτική ικανότητα αφαιρείται από το πάσχον άτομο και οι αποφάσεις λαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο εξ ολοκλήρου ή μετά από συναίνεση του τρίτου αυτού προσώπου το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο βάσει δικαστικής απόφασης.  

Παρακάτω, εκτίθεται η διαδικασία υποβολής ενός προσώπου σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης: υποβαλλόμενα πρόσωπα, νομιμοποιούμενα πρόσωπα να αιτηθούν την υποβολή στο εν θέματι καθεστώς, απαιτούμενα έγγραφα και προϋποθέσεις καθώς και τα αποτελέσματα της κήρυξης δικαστικής συμπαράστασης : συμμετέχοντα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την επιμέλεια των υποθέσεων του πάσχοντος, στέρηση δικαιωμάτων του πάσχοντος και ισχύς καταρτιζόμενων νομικών πράξεων.

Ποια η τύχη της τραπεζικής θυρίδας μετά το θάνατο του δικαιούχου (διαδικασία αποσφράγισης, υποχρεώσεις συνδικαιούχων και κληρονόμων και λοιπά ζητήματα)

Τα τελευταία έτη και ιδίως μετά τα capital controls του 2015 και τη γενική ανασφάλεια για την πορεία της οικονομίας που δεν έχει παύσει να είναι ως και σήμερα έκδηλη, παρατηρείται μία αισθητή αύξηση της ζήτησης για μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου στην ελληνική τραπεζική αγορά. Το παρόν άρθρο εξετάζει ακροθιγώς ορισμένα βασικά στοιχεία των συμβάσεων μίσθωσης θυρίδας θησαυροφυλακίου που σχετίζονται με το πώς μεταχειρίζεται η νομοθεσία μας την πρόσβαση και χρήση της θυρίδας μετά το θάνατο του δικαιούχου (μισθωτή) της. 

Ζητήματα παραβίασης της νομοθεσίας του καταναλωτή σε συμβάσεις ρύθμισης για την προστασία πρώτης κατοικίας (Ν.4605/2019)

Το παρόν άρθρο έχει σκοπό να αναδείξει και να αναπτύξει ένα μείζον ζήτημα το οποίο ανακύπτει στο πλαίσιο της συναινετικής διαδικασίας ρύθμισης κόκκινων δανείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ρύθμισης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) που θεσπίστηκε με το Ν.4605/2019 ( 'Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία' ). Ο παρών νόμος αποτελεί σήμερα το μοναδικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, έχοντας αντικαταστήσει απο τις 30.04.2019 το προηγούμενο πλαίσιο, τον γνωστό στους περισσότερους ως νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.

Το κώλυμα της σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του Διαμεσολαβητή

Ποιες είναι οι περιστάσεις που συγκροτούν το κώλυμα αυτό, ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν είναι επιτρεπτή μία σχέση επαγγελματική, οικονομική, συγγενική κ.ά, μεταξύ του διαμεσολαβητη και των νομικών παραστατών ή αυτού και των μερών μιας διαφοράς ή και των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία; Ποιες είναι οι δυνατότητες των μερών και του διαμεσολαβητή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ένα τέτοιο κώλυμα; Θίγεται η εκτελεστότητα της τελικής συμφωνίας (πρακτικού διαμεσολάβησης) σε περίπτωση τέτοιου κωλύματος; Τα παραπάνω είναι ορισμένα απο τα ζητήματα που θίγει το παρόν κείμενο, με βάση τα θεωρητικά συμπεράσματα της γράφουσας σε συνδυασμό με μία επισκόπηση νομοθεσίας, θεωρίας και διεθνούς πρακτικής εφαρμογής.

Δυσφήμηση δια του Τύπου

Έννοια 'τύπου' στο αστικό αδίκημα των δυσφημιστικών διαδόσεων, διάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, πλατφόρμες δικτύωσης (π.χ twitter (τουίτερ)),  προσβολή προσωπικότητας, τρόποι τέλεσης του αδικήματος, σκοπός εξύβρισης, σύγκρουση με ελευθερία τύπου και δικαίωμα στην ενημέρωση του κοινού, εξωδικαστικό αίτημα επανόρθωσης μέσω πδ 100/2000, διαμεσολάβηση, έκφραση συγγνώμης, αιτήματα αγωγής, χρηματική αποζημίωση, αποκατάσταση με δημοσίευμα,  ενδεικτική περιπτωσιολογία απο επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις.

Ζητήματα απο την μετατροπή της αρχικής χρήσης κατοικίας με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb)

Στο παρόν κείμενο αναπτύσσονται απο τη σκοπιά του εμπράγματου δικαίου και συγκεκριμένα του δικαίου της οριζόντιας ιδιοκτησίας και οροφοκτησίας, οι νομικές περιπλοκές που δημιουργούνται απο το σύγχρονο φαινόμενο της αυθαίρετης και μονομερούς μετατροπής της αρχικής χρήσης μίας κατοικίας απο οικιστική σε επαγγελματική ή μη επαγγελματική χρήση λόγω βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πλατφόρμα μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων, επονομαζόμενη " Airbnb". Επίσης , πραγματεύεται το πώς αυτές μπορούν να εξομαλυνθούν προς το συμφέρον του εκάστοτε ιδιοκτήτη που επιθυμεί τη μετατροπή χρήσης όσο και προς το συμφέρον των συνιδιοκτητών της οικοδομής.

Τιτλοποίηση απαιτήσεων

Στο παρόν άρθρο παρατίθενται ορισμένα απο τα πλείστα ζητήματα αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τις εταιρίες διαχείρισης και απόκτησης απαιτήσεων, κατα το κοινώς λεγόμενον στην αγγλική ορολογία, funds. Επιπλέον, αναπτύσσεται συνοπτικά, το είδος των υπο εκχώρηση απαιτήσεων και οι διαφορές μεταξύ ανάθεσης προς διαχείριση και μεταβίβασης (πώλησης) καθώς και το νομικό οπλοστάσιο του δανειολήπτη απέναντι στη διαδικασία τιτλοποίησης των δανείων του. Τέλος, παρατίθενται νομικοί προβληματισμοί της γράφουσας καθώς και της νομικής κοινότητας, αναφορικά με τα δικαιώματα των δανειοληπτών ως προς ορισμένες απο τις θιγόμενες στο παρόν άρθρο εκφάνσεις του μηχανισμού της τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Το σύμφωνο συμβίωσης

To παρόν άρθρο πραγματεύεται ζητήματα όπως το ποια μπορούν να είναι τα συμβαλλόμενα μέρη στο σύμφωνο, προϋποθέσεις ισχύος, ρύθμιση προσωπικών σχέσεων (επώνυμο συμβιούντων και τέκνων), ρύθμιση γονικής μέριμνας, λοιπές επιμέρους προσωπικές σχέσεις, περιουσιακές σχέσεις, κληρονομικά δικαιώματα, λύση συμφώνου και ορισμένα επιμέρους ζητήματα στις σχέσεις των μερών με το Δημόσιο.

To νέο συναινετικό διαζύγιο

Τί αλλάζει το νέο νομοθέτημα Ν.4509/2017 ως προς το διαδικαστικό πλαίσιο, την ελάχιστη διάρκεια του γάμου πριν τη συναινετική λύση, την περίπτωση μεταμέλειας για τη διάζευξη και τη συμφωνία περί επιμέλειας, επικοινωνίας, διατροφής των ανηλίκων τέκνων.

Ακούσια νοσηλεία: Βασικός οδηγός ( αιτούντες, διαδικασία, δικαιώματα ασθενών, ένδικα μέσα)

Ακούσια νοσηλεία: Βασικός οδηγός ( ποια πρόσωπα μπορούν να την αιτηθούν, ποια είναι η ακολουθούμενη διαδικασία, τα δικαιώματα των ασθενών-ακουσίως νοσηλευόμενων, τα ένδικα κατά της απόφασης που διατάσσει τη νοσηλεία, διακοπή και τυχόν παράταση αυτής ).

Διαμεσολάβηση και διεθνής απαγωγή

Η διαμεσολάβηση ως τρόπος εναλλακτικής επίλυσης διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών, σε ζητήματα  όπως π.χ επιμέλεια, επικοινωνία, διατροφή τέκνου, επιστροφή τέκνου σε περίπτωση διεθνούς απαγωγής, ζητήματα ανατροφής, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου και τρόποι διεξαγωγής της.

Διαμεσολάβηση

Τί είναι η διαμεσολάβηση, ποια είναι τα πλεονεκτήματά της, ο ρόλος του διαμεσολαβητή και οι δεξιότητες που πρέπει να έχει, οι τεχνικές που χρησιμοποιεί, οι δεοντολογικοί κανόνες του διαμεσολαβητή, (ανεξαρτησία, αμεροληψία), τρόποι υπαγωγής στη διαμεσολάβηση, το είδος της υποχρεωτικής προσφυγής της διαμεσολάβησης ως προστάδιο σε ορισμένα είδη διαφορών, τί μπορεί να αποτελέσει περιεχόμενο της συμφωνίας, η διαδικασία της διαμεσολάβησης, εκτέλεση του τελικού συμφωνητικού διαμεσολάβησης.

Αγωγή αποζημίωσης λόγω στέρησης χρήσης

Η μορφή της εν λόγω αγωγής έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα που ανακύπτει όταν απο τη χρήση ενός κοινού (συνηθέστερα κληρονομιαίου) ακινήτου απο τον έναν συγκύριο, ζημιώνεται ο έτερος συγκύριος που δεν διαμένει σε αυτό ή δεν αποκτά καμία ωφέλεια. Αίτημα αυτής είναι η απόδοση της χρηματικής ωφέλειας η οποία αντιστοιχεί στο μερίδιο του ενάγοντος, με βάση τη μισθωτική αξία. Η πρόθεση εκμετάλλευσης του ενάγοντος είναι νομικά αδιάφορη. Δυνατότητα σώρευσης αγωγής αποζημίωσης με νομική βάση την αδικοπραξία λόγω αποβολής απο το ακίνητο και αποκλειστικής χρήσης αυτού.

Αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς

Η μορφή της αγωγής αυτής δίνει λύση στο συνηθέστατο πρόβλημα της παραμέλησης της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής του κληρονόμου. Τί συνιστά ουσιώδη πλάνη σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τη νομική θεωρία. Η πλάνη περί το δίκαιο ή νομική πλάνη και επιλεγμένη περιπτωσιολογία. Κληρονόμος ανήλικος και πλάνη νομίμων εκπροσώπων του (γονέων). Η προθεσμία των 6 μηνών απο τότε που αίρεται η πλάνη. Κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της νομικής πλάνης και την άρση αυτής.

Action for the annulment of fictitious inheritance acceptance

Σύμφωνα με το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα, η αποδοχή κληρονομίας πραγματοποιείται ακόμα και χωρίς τη σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, αυτοδικαίως, απο τη στιγμή που ολοκληρώνεται για έκαστο κληρονόμο το διάστημα τεσσάρων μηνών ‘απο τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο αυτής’.