Οίκηση: το δικαίωμα του δικαιούχου να χρησιμοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδομή ή διαμέρισμά της

Φύση του δικαιώματος-Αντικείμενο οίκησης

Οίκηση είναι η προσωπική δουλεία, η οποία παρέχει στον δικαιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί ως κατοικία, ξένη οικοδομή ή διαμέρισμά της κατ’ αποκλεισμό του κυρίου (ΑΚ 1183).

Αποκλείεται να συσταθεί οίκηση σε ιδανικό μερίδιο πράγματος αλλά μπορεί να συσταθεί σε μέρος πράγματος. Μπορεί να συσταθεί και σε αυτοτελές δωμάτιο καθώς και σε οποιονδήποτε χώρο εφόσον δεν ισχύει ο ΓΟΚ.

Πρόκειται για περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα, αυστηρά προσωποπαγές, αμεταβίβαστο, ακληρονόμητο και ως προς την άσκησή του αδιαίρετο.

Η δουλεία οίκησης μπορεί να είναι πλήρης ή περιορισμένη. Πλήρης οίκηση δηλαδή υπάρχει όταν η εξουσία του ωφελούμενου αποκλείει την εξουσία του κυρίου και όταν συστήνεται επί οικοδομής ή διαμερίσματος μόνο για οικιστική χρήση. Αντιθέτως, όταν προβλέπεται συνοίκηση ή όταν το δικαίωμα περιορίζεται σε ορισμένες μόνο χρονικές περιόδους χωρίς να αποκλείει το δικαίωμα του κυρίου να κατοικεί στον ίδιο χώρο κατά τα υπόλοιπα χρονικά διαστήματα ή όταν το δικαίωμα συστήνεται για επαγγελματική στέγη, πρόκειται για περιορισμένη προσωπική δουλεία. Η μικτή χρήση του όμως δεν μπορεί να αποκλεισθεί εφόσον η επαγγελματική χρήση έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα και δεν προσκρούει στις αντιλήψεις των συναλλαγών.

Ο δικαιούχος δικαιούται να κατοικεί με τα μέλη της οικογένειάς του.

 

Πώς μπορεί να συσταθεί;

Η οίκηση συνιστάται με δικαιοπραξία εν ζωή, δηλαδή σύμβαση μεταξύ του κυρίου (παραχωρούντος την οίκηση) και του δικαιούχου οίκησης (γονική παροχή, δωρεά) και σε περίπτωση πώλησης μεταξύ μεταβιβάζοντος και αποκτώντος κυρίου και του δικαιούχου οίκησης (‘μεταβίβαση με παρακράτηση ισόβιας οίκησης’). Δεν μπορεί συνεπώς να αποκτηθεί οίκηση με σύμβαση μεταξύ άλλων υπερ τρίτου προσώπου μη συμπράξαντος στη μεταβιβαστική περί ακινήτου σύμβαση (ΕφΑθ 6131/1997). Η σύμβαση υποχρεωτικά πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να μεταγραφεί ή καταχωριστεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου για τις περιοχές όπου λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο.

Μπορεί επίσης να συσταθεί είτε με διαθήκη ή με δωρεά αιτία θανάτου, είτε με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία.

 

Πότε αποσβήνεται;

Η οίκηση, αποσβήνεται όπως και η επικαρπία, για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις 1167-1170 ΑΚ, όταν από πραγματικούς ή νομικούς λόγου η άσκησή της καταστεί κατά τρόπο απόλυτο, οριστικό και διαρκή αδύνατη και χωρίς δυνατότητα επανόδου στην προηγούμενη κατάσταση.

 Συνεπώς, λόγω θανάτου και αφάνειας του δικαιούχου, με σύγχυση δικαιώματος (όταν δηλαδή στο πρόσωπο του δικαιούχου περιέλθει η κυριότητα), λόγω παραίτησης η οποία γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, κοινοποιείται στον κύριο και μεταγράφεται, λόγω καταστροφής της οικοδομής ή του διαμερίσματος, λόγω αδυναμίας ασκήσεως, λόγω αχρησίας, λόγω πληρωσης διαλυτικής αιρέσεως, λόγω παρόδου διαλυτικής προθεσμίας ή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του δικαιούχου οίκησης

Ο δικαιούχος οικήσεως έχει τις ίδιες εξουσίες με τον επικαρπωτή, εκτός από την λήψη καρπών και ωφελημάτων (π.χ μισθωμάτων του ακινήτου) και εκτός από την εξουσία μεταβίβασης του δικαιώματος. Η εξουσία που παρέχεται με την οίκηση είναι εξουσία χρήσης, όχι κάθε μορφή χρήσης αλλά μόνο χρήσης για κατοικία.

Ο δικαιούχος της οίκησης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) της επιμελούς μεταχείρισης, της συνήθους συντήρησης, της ειδοποίησης του κυρίου για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που βλάπτουν ή απειλούν να βλάψουν το πράγμα, της πληρωμής των αναγκαίων εξόδων και δαπανών χρήσης και τακτικών δημόσιων βαρών, της συμμετοχής στις κοινές υποθέσεις όταν η οίκηση αφορά σε διαμέρισμα που έχει υπαχθεί στις διατάξεις οριζοντίου ιδιοκτησίας, της ανοχής πραγματογνωμοσύνης, καθώς και της απόδοσης της οικοδομής ή του διαμερίσματός της. Η υπαίτια παράλειψη της συνήθους συντήρησης του πράγματος από τον δικαιούχο δουλείας οίκησης επιφέρει ευθύνη του προς αποζημίωση του κυρίου του ακινήτου αρχικά βάσει ενδοσυμβατικής ευθύνης και αν συνεπάγεται φθορές σε αυτό και βάσει αδικοπρακτικής ευθύνης.

 

Πώς προστατεύεται ο δικαιούχος της οίκησης από προσβολές του δικαιώματός του;

Ο δικαιούχος της οίκησης μπορεί να προστατευθεί με την άσκηση των νόμιμων ενδίκων βοηθημάτων (διεκδικητική, αρνητική, πουβλικιανή αγωγή και ακόμη αγωγή προστασίας της οιονεί νομής δουλείας και ασφαλιστικά μέτρα νομής).

 

Μπορεί να κατασχεθεί το δικαίωμα οίκησης;

Δεδομένου ότι η οίκηση είναι πάντοτε αμεταβίβαστη, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κατάσχεσης με τη διαδικασία της εκτέλεσης στα ακίνητα, ενώ επίσης δεν μπορεί να είναι αντικείμενο υποθήκης.

 

Φορολόγηση και απαλλαγή πρώτης κατοικίας

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (Ν. 4223/2014 και ΠΟΛ 1237/2014), τα ενοχικά δικαιώματα της ενάσκησης επικαρπίας και συνοίκησης δεν αναγράφονται στις στήλες που αφορούν το είδος εμπράγματου δικαιώματος, αντίθετα με την περίπτωση σύστασης δουλείας οίκησης, όπου ο κύριος του ακινήτου εξομοιώνεται με ψιλό κύριο και ο έχων το δικαίωμα της οίκησης με επικαρπωτή. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στην οίκηση και στο δικαίωμα επιφανείας ισούται με το φόρο που αναλογεί στην επικαρπία. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα ισούται με το φόρο που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα.

Σύμφωνα με το αρ. 26 του Κώδικα Φορολογίας κληρονομιών (Ν.2961/2021) με τίτλο «Απαλλαγή πρώτης κατοικίας», ‘Κατοικία ή οικόπεδο που αποκτάται αιτία θανάτου από σύζυγο ή και τέκνο του κληρονομούμενου κατά πλήρη κυριότητα, εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου, απαλλάσσεται από το φόρο εφόσον ο κληρονόμος ή κληροδόχος ή ο  σύζυγος αυτού ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του (…..κλπ).

 

 

 

 

 

Ευγνωσία Παπαδοπούλου

*Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση οι εδώ προσφερόμενες πληροφορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παροχή νομικών συμβουλών, ούτε μπορούν να αντικαταστήσουν την εξατομικευμένη παροχή νομικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες δεν εκλαμβάνεται ως σχέση εντολής ανάμεσα στους επισκέπτες – χρήστες του δικτυακού τόπου και στο δικηγορικό γραφείο της γράφουσας και κατόχου του διακτυακού τόπου. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

Καταδολίευση δανειστών και διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας

Τα τελευταία έτη, αναφύεται με ιδιαίτερη συχνότητα ένα ερώτημα το οποίο καλούμαστε ως δικηγόροι δανειοληπτών και εν γένει οφειλετών να αντιμετωπίσουμε σε συμβουλευτικό ή δικαστηριακό επίπεδο και είναι το εξής: Μπορεί η τράπεζα ή κάποιος άλλος δανειστής να ακυρώσει τη μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου στην οποία προβαίνει ένας οφειλέτης προς τρίτους (συγγενείς ή άλλα πρόσωπα)  σε μία ύστατη προσπάθεια του τελευταίου να ΄γλιτώσει’ τρόπον τινά το περιουσιακό του στοιχείο από τον πλειστηριασμό ;

Eίσοδος κατοικιδίων ζώων σε εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος : Νομοθεσία

Αφορμή για το συγκεκριμένο κείμενο υπήρξε η διαπίστωση ότι δεν είναι λίγοι οι κάτοχοι ζώων συντροφιάς αλλά και οι πολίτες που δεν διαθέτουν τέτοια, οι οποίοι έχουν εσφαλμένη ή ελλιπή πληροφόρηση αναφορικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση και την παραμονή των ζώων συντροφιάς σε εμπορικά καταστήματα και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μπαρ κλπ). Κατ’ αποτέλεσμα παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να δημιουργούνται διενέξεις και διαπληκτισμοί μεταξύ κατόχων κατοικιδίων και ιδιοκτητών καταστημάτων ή μεταξύ κατόχων κατοικιδίων και θαμώνων των καταστημάτων,  λόγω του ότι αγνοούν τη νομοθεσία ή επειδή την ερμηνεύουν κατά το δοκούν.

Παρακάτω, γίνεται μία προσπάθεια διασαφήνισης του ισχύοντος νομικού αυτού πλαισίου.

 

Άκυροι οι όροι που περιορίζουν υπέρμετρα το σκοπό της ασφαλιστικής κάλυψης-ομαδική ασφάλιση δανειοληπτών-τράπεζα δικαιούχος ασφαλιστικής αποζημίωσης

Όροι για περιορισμό ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας σε σύμβαση ομαδικής ασφάλισης δανειοληπτών λόγω μη συμπλήρωσης ιατρικού ερωτηματολογίου από τον ασφαλισμένο -Δικαστική απόφαση με την οποία κρίνονται καταχρηστικοί και άκυροι τέτοιοι όροι (Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 2399/2021, υπο δημοσίευση στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «NOMOS»).

Δικαστική συμπαράσταση

Στο παρακάτω κείμενο αναπτύσσονται ορισμένα βασικά ζητήματα αναφορικά με το θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης που αποτελεί έναν προστατευτικό θεσμό του αστικού δικαίου για τα συμφέροντα των ψυχικά και σωματικά πασχόντων που ένεκα των παθήσεών τους αδυνατούν να εκφράσουν τη βούλησή τους και να αντιληφθούν το περιεχόμενο και τις έννομες συνέπειες των πράξεών τους όσο και για την ασφάλεια των συναλλαγών με τα εν λόγω πρόσωπα. Το υφιστάμενο στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες νομικό καθεστώς, ακολουθεί το μοντέλο λήψης αποφάσεων με υποκατάσταση από άλλο πρόσωπο, δηλαδή η δικαιοπρακτική ικανότητα αφαιρείται από το πάσχον άτομο και οι αποφάσεις λαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο εξ ολοκλήρου ή μετά από συναίνεση του τρίτου αυτού προσώπου το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο βάσει δικαστικής απόφασης.  

Παρακάτω, εκτίθεται η διαδικασία υποβολής ενός προσώπου σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης: υποβαλλόμενα πρόσωπα, νομιμοποιούμενα πρόσωπα να αιτηθούν την υποβολή στο εν θέματι καθεστώς, απαιτούμενα έγγραφα και προϋποθέσεις καθώς και τα αποτελέσματα της κήρυξης δικαστικής συμπαράστασης : συμμετέχοντα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την επιμέλεια των υποθέσεων του πάσχοντος, στέρηση δικαιωμάτων του πάσχοντος και ισχύς καταρτιζόμενων νομικών πράξεων.

Ποια η τύχη της τραπεζικής θυρίδας μετά το θάνατο του δικαιούχου (διαδικασία αποσφράγισης, υποχρεώσεις συνδικαιούχων και κληρονόμων και λοιπά ζητήματα)

Τα τελευταία έτη και ιδίως μετά τα capital controls του 2015 και τη γενική ανασφάλεια για την πορεία της οικονομίας που δεν έχει παύσει να είναι ως και σήμερα έκδηλη, παρατηρείται μία αισθητή αύξηση της ζήτησης για μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου στην ελληνική τραπεζική αγορά. Το παρόν άρθρο εξετάζει ακροθιγώς ορισμένα βασικά στοιχεία των συμβάσεων μίσθωσης θυρίδας θησαυροφυλακίου που σχετίζονται με το πώς μεταχειρίζεται η νομοθεσία μας την πρόσβαση και χρήση της θυρίδας μετά το θάνατο του δικαιούχου (μισθωτή) της. 

Ζητήματα παραβίασης της νομοθεσίας του καταναλωτή σε συμβάσεις ρύθμισης για την προστασία πρώτης κατοικίας (Ν.4605/2019)

Το παρόν άρθρο έχει σκοπό να αναδείξει και να αναπτύξει ένα μείζον ζήτημα το οποίο ανακύπτει στο πλαίσιο της συναινετικής διαδικασίας ρύθμισης κόκκινων δανείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ρύθμισης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) που θεσπίστηκε με το Ν.4605/2019 ( 'Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία' ). Ο παρών νόμος αποτελεί σήμερα το μοναδικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, έχοντας αντικαταστήσει απο τις 30.04.2019 το προηγούμενο πλαίσιο, τον γνωστό στους περισσότερους ως νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.

Το κώλυμα της σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του Διαμεσολαβητή

Ποιες είναι οι περιστάσεις που συγκροτούν το κώλυμα αυτό, ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν είναι επιτρεπτή μία σχέση επαγγελματική, οικονομική, συγγενική κ.ά, μεταξύ του διαμεσολαβητη και των νομικών παραστατών ή αυτού και των μερών μιας διαφοράς ή και των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία; Ποιες είναι οι δυνατότητες των μερών και του διαμεσολαβητή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ένα τέτοιο κώλυμα; Θίγεται η εκτελεστότητα της τελικής συμφωνίας (πρακτικού διαμεσολάβησης) σε περίπτωση τέτοιου κωλύματος; Τα παραπάνω είναι ορισμένα απο τα ζητήματα που θίγει το παρόν κείμενο, με βάση τα θεωρητικά συμπεράσματα της γράφουσας σε συνδυασμό με μία επισκόπηση νομοθεσίας, θεωρίας και διεθνούς πρακτικής εφαρμογής.

Δυσφήμηση δια του Τύπου

Έννοια 'τύπου' στο αστικό αδίκημα των δυσφημιστικών διαδόσεων, διάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, πλατφόρμες δικτύωσης (π.χ twitter (τουίτερ)),  προσβολή προσωπικότητας, τρόποι τέλεσης του αδικήματος, σκοπός εξύβρισης, σύγκρουση με ελευθερία τύπου και δικαίωμα στην ενημέρωση του κοινού, εξωδικαστικό αίτημα επανόρθωσης μέσω πδ 100/2000, διαμεσολάβηση, έκφραση συγγνώμης, αιτήματα αγωγής, χρηματική αποζημίωση, αποκατάσταση με δημοσίευμα,  ενδεικτική περιπτωσιολογία απο επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις.

Ζητήματα απο την μετατροπή της αρχικής χρήσης κατοικίας με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb)

Στο παρόν κείμενο αναπτύσσονται απο τη σκοπιά του εμπράγματου δικαίου και συγκεκριμένα του δικαίου της οριζόντιας ιδιοκτησίας και οροφοκτησίας, οι νομικές περιπλοκές που δημιουργούνται απο το σύγχρονο φαινόμενο της αυθαίρετης και μονομερούς μετατροπής της αρχικής χρήσης μίας κατοικίας απο οικιστική σε επαγγελματική ή μη επαγγελματική χρήση λόγω βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πλατφόρμα μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων, επονομαζόμενη " Airbnb". Επίσης , πραγματεύεται το πώς αυτές μπορούν να εξομαλυνθούν προς το συμφέρον του εκάστοτε ιδιοκτήτη που επιθυμεί τη μετατροπή χρήσης όσο και προς το συμφέρον των συνιδιοκτητών της οικοδομής.

Τιτλοποίηση απαιτήσεων

Στο παρόν άρθρο παρατίθενται ορισμένα απο τα πλείστα ζητήματα αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τις εταιρίες διαχείρισης και απόκτησης απαιτήσεων, κατα το κοινώς λεγόμενον στην αγγλική ορολογία, funds. Επιπλέον, αναπτύσσεται συνοπτικά, το είδος των υπο εκχώρηση απαιτήσεων και οι διαφορές μεταξύ ανάθεσης προς διαχείριση και μεταβίβασης (πώλησης) καθώς και το νομικό οπλοστάσιο του δανειολήπτη απέναντι στη διαδικασία τιτλοποίησης των δανείων του. Τέλος, παρατίθενται νομικοί προβληματισμοί της γράφουσας καθώς και της νομικής κοινότητας, αναφορικά με τα δικαιώματα των δανειοληπτών ως προς ορισμένες απο τις θιγόμενες στο παρόν άρθρο εκφάνσεις του μηχανισμού της τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Το σύμφωνο συμβίωσης

To παρόν άρθρο πραγματεύεται ζητήματα όπως το ποια μπορούν να είναι τα συμβαλλόμενα μέρη στο σύμφωνο, προϋποθέσεις ισχύος, ρύθμιση προσωπικών σχέσεων (επώνυμο συμβιούντων και τέκνων), ρύθμιση γονικής μέριμνας, λοιπές επιμέρους προσωπικές σχέσεις, περιουσιακές σχέσεις, κληρονομικά δικαιώματα, λύση συμφώνου και ορισμένα επιμέρους ζητήματα στις σχέσεις των μερών με το Δημόσιο.

To νέο συναινετικό διαζύγιο

Τί αλλάζει το νέο νομοθέτημα Ν.4509/2017 ως προς το διαδικαστικό πλαίσιο, την ελάχιστη διάρκεια του γάμου πριν τη συναινετική λύση, την περίπτωση μεταμέλειας για τη διάζευξη και τη συμφωνία περί επιμέλειας, επικοινωνίας, διατροφής των ανηλίκων τέκνων.

Ακούσια νοσηλεία: Βασικός οδηγός ( αιτούντες, διαδικασία, δικαιώματα ασθενών, ένδικα μέσα)

Ακούσια νοσηλεία: Βασικός οδηγός ( ποια πρόσωπα μπορούν να την αιτηθούν, ποια είναι η ακολουθούμενη διαδικασία, τα δικαιώματα των ασθενών-ακουσίως νοσηλευόμενων, τα ένδικα κατά της απόφασης που διατάσσει τη νοσηλεία, διακοπή και τυχόν παράταση αυτής ).

Διαμεσολάβηση και διεθνής απαγωγή

Η διαμεσολάβηση ως τρόπος εναλλακτικής επίλυσης διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών, σε ζητήματα  όπως π.χ επιμέλεια, επικοινωνία, διατροφή τέκνου, επιστροφή τέκνου σε περίπτωση διεθνούς απαγωγής, ζητήματα ανατροφής, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου και τρόποι διεξαγωγής της.

Διαμεσολάβηση

Τί είναι η διαμεσολάβηση, ποια είναι τα πλεονεκτήματά της, ο ρόλος του διαμεσολαβητή και οι δεξιότητες που πρέπει να έχει, οι τεχνικές που χρησιμοποιεί, οι δεοντολογικοί κανόνες του διαμεσολαβητή, (ανεξαρτησία, αμεροληψία), τρόποι υπαγωγής στη διαμεσολάβηση, το είδος της υποχρεωτικής προσφυγής της διαμεσολάβησης ως προστάδιο σε ορισμένα είδη διαφορών, τί μπορεί να αποτελέσει περιεχόμενο της συμφωνίας, η διαδικασία της διαμεσολάβησης, εκτέλεση του τελικού συμφωνητικού διαμεσολάβησης.

Αγωγή αποζημίωσης λόγω στέρησης χρήσης

Η μορφή της εν λόγω αγωγής έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα που ανακύπτει όταν απο τη χρήση ενός κοινού (συνηθέστερα κληρονομιαίου) ακινήτου απο τον έναν συγκύριο, ζημιώνεται ο έτερος συγκύριος που δεν διαμένει σε αυτό ή δεν αποκτά καμία ωφέλεια. Αίτημα αυτής είναι η απόδοση της χρηματικής ωφέλειας η οποία αντιστοιχεί στο μερίδιο του ενάγοντος, με βάση τη μισθωτική αξία. Η πρόθεση εκμετάλλευσης του ενάγοντος είναι νομικά αδιάφορη. Δυνατότητα σώρευσης αγωγής αποζημίωσης με νομική βάση την αδικοπραξία λόγω αποβολής απο το ακίνητο και αποκλειστικής χρήσης αυτού.

Αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς

Η μορφή της αγωγής αυτής δίνει λύση στο συνηθέστατο πρόβλημα της παραμέλησης της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής του κληρονόμου. Τί συνιστά ουσιώδη πλάνη σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τη νομική θεωρία. Η πλάνη περί το δίκαιο ή νομική πλάνη και επιλεγμένη περιπτωσιολογία. Κληρονόμος ανήλικος και πλάνη νομίμων εκπροσώπων του (γονέων). Η προθεσμία των 6 μηνών απο τότε που αίρεται η πλάνη. Κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της νομικής πλάνης και την άρση αυτής.

Action for the annulment of fictitious inheritance acceptance

Σύμφωνα με το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα, η αποδοχή κληρονομίας πραγματοποιείται ακόμα και χωρίς τη σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, αυτοδικαίως, απο τη στιγμή που ολοκληρώνεται για έκαστο κληρονόμο το διάστημα τεσσάρων μηνών ‘απο τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο αυτής’.