Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στην δικηγόρο Ευγνωσία Παπαδοπούλου η οποία και τη διαχειρίζεται. Οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα στοχεύουν στη γενική
ενημέρωση των επισκεπτών. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή επίκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου σε καμία περίπτωση δεν συνιστά παροχή  νομικών ή επαγγελματικών
συμβουλών, ούτε να αντικαταστήσουν τις νομικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η
πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες δεν εκλαμβάνεται ως σχέση εντολής ανάμεσα
στους επισκέπτες – χρήστες του δικτυακού τόπου και στο δικηγορικό γραφείο της
Ευγνωσίας Παπαδοπούλου. Επίσης, η τελευταία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του ιστοτόπου αυτου. Επιπροσθέτως, ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει αναφορές σε συγκεκριμένους νόμους και διοικητικές πράξεις που ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να είναι δεκτικοί διαφορετικής ερμηνείας υπο το πρίσμα συγκεκριμένων συνθηκών. Αυτές οι πληροφορίες περιέχονται ως έχουν χωρίς εγγυήσεις πληρότητας, ακρίβειας και χωρίς καμία υποχρέωση επικαιροποίησης και η κάτοχος και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας δεν θα ευθύνεται για ενδεχόμενη
βλάβη των επισκεπτών ή ακόμη και τρίτων που μπορεί να προκύψει εξαιτίας της
χρήσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό της τόπο.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με κάθε μέσο, η μετάφραση, η
διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές του έργου που περιέχεται στον
παρόντα ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της συγγραφέος
Ευγνωσίας Παπαδοπούλου. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν θεωρούνται
προσωπικές απόψεις της ανωτέρω και το περιεχόμενο των κειμένων που
περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο αποτελούν προϊόντα της εργασίας και
διανοίας της τα οποία προστατεύονται δυνάμει του Ν. 4212/2013 για την
πνευματική ιδιοκτησία ο οποίος ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/77/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και
την Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
25ης Οκτωβρίου 2012.


Copyright © Evgnosia Papadopoulou –All rights reserved Created by Evgnosia
Papadopoulou


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Tο δικηγορικό γραφείο της Ευγνωσίας Παπαδοπούλου δεν λαμβάνει κανένα
στοιχείο ή προσωπική πληροφορία από τους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού
της τόπου, ενώ έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία τωνπροσωπικών τους δεδομένων καθώς και την προστασία του απορρήτου σύμφωνα
με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR).


1. Είδη προσωπικών δεδομένων που τελούν υπο επεξεργασία
1.1. Το δικηγορικό γραφείο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία
απαιτούνται για την παροχή νομικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων:

 • Στοιχεία επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ηλικία,επάγγελμα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός, δελτίο ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΜΚΑ/ΑΜΑ, ιατρικό ιστορικό, έγγραφα ποινικού μητρώου, ποινικών διώξεων.
 • Πληροφορίες που παρέχονται απο τον πελάτη για το σκοπό παροχής νομικών υπηρεσιών
 • Ιδιωτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του δικηγορικού γραφείου
 • Ηλεκτρονικά δεδομένα: μέσω της πρόσβασης του πελάτη στον ιστότοπο του δικηγορικού γραφείου και στις τεχνολογικές υπηρεσίες, πληροφορίες αναφορικά με την επίσκεψη του πελάτη στο σύνδεσμο URL, απο και προς τον ιστότοπο (περιλαμβανομένης της ημέρας και ώρας της επίσκεψης στον ιστότοπο), πληροφορίες για το δίκτυο του πελάτη, όπως για παράδειγμα πληροφορίες για ηλεκτρονικές συσκευές, κόμβους, διαμορφώσεις, ταχύτητες σύνδεσης και απόδοση εφαρμογών δικτύου κλπ.

1.2. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας απο τα υποκείμενα είτε εμμέσως μέσω ενδιάμεσων προσώπων ή τρίτων οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του πελάτη, όπως υπάλληλοι,
αντιπρόσωποι ή πάροχοι υπηρεσιών.


2. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας

2.1 Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και τελούν υπο επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει του νόμου, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστης (fair processing) και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Προκειμένου να ιδρυθεί μία σχέση με τον εκάστοτε πελάτη για την παροχή νομικής υπηρεσίας απο το δικηγορικό γραφείο προς τουποκείμενο επεξεργασίας
 • Προκειμένου να εκτελεστεί μία νομική σύμβαση στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή προκειμένου να πραγματοποιηθούν ενέργειες κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου των δεδομένων πριν απο τη σύναψη τέτοιας σύμβασης
 • Για οποιαδήποτε άλλη χρήση η οποία δεν ορίζεται ρητά, υπό τον όρο ότι ο πελάτης θα συγκαταθέσει ρητά για την συγκεκριμένη επεξεργασία

3. Δυνητικοί παραλήπτες προσωπικών δεδομένων
3.1 Το δικηγορικό γραφείο μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα με την
παρακάτω λίστα φυσικών ή νομικών προσώπων:

 • Στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξωδικαστική ή τη δικαστική ρύθμιση οφειλών, το δικηγορικό γραφείο μοιράζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών με συνεργάτες (όπως εταιρίες οικονομολόγων και πραγματογνωμόνων, μεσίτες, εκτιμητές ακινήτων κλπ), κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και χορηγηθείσας άδειας απο τον πελάτη
 • Δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους
 • Εταιρίες courier
 •  Συνεργαζόμενους διαιτητές και διαμεσολαβητές για το σκοπό παροχής νομικών, διαιτητικών ή διαμεσολαβητικών διαδικασιών
 • Κέντρα υποστήριξης λογισμικού και υπολογιστών που παρέχουν εξωτερική υποστήριξη πληροφορικής και επικοινωνίας, με τις οποίες το δικηγορικό γραφείο έχει συνάψει συμφωνία εμπιστευτικότητας, ενώ τα κοινά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πάντα κρυπτογραφημένα.
 • Πολιτειακά ή διαιτητικά δικαστήρια
 •  Κυβερνητικούς φορείς και δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών, οι οποίες έχουν έννομο συμφέρον σε τέτοια προσωπικά δεδομένα
 • Σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πέραν των παραπάνω για το οποίο το υποκείμενο επεξεργασίας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του

   

4. Όροι διατήρησης
Το δικηγορικό γραφείο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο εντός της χρονικής περιόδου η οποία είναι απαραίτητη σχετικά με το σκοπό για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία. Οι πελάτες έχουν δικαίωμα στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους τα οποία έχουν συλλεχθεί απο το δικηγορικό γραφείο και στη μη περαιτέρω επεξεργασία τους στις περιπτώσεις όπου i)τέτοια προσωπικά δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή έτυχαν επεξεργασίας, ii) ο πελάτης έχει ανακαλέσει τησυγκατάθεσή του ή iii) ο πελάτης αντιτίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ανεξαρτήτως του τελευταίου, το δικηγορικό
γραφείο διατηρεί τα νομικά δικαιώματα για περαιτέρω διατήρηση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη με σκοπό να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν απο την ελληνική νομοθεσία.